Reklamačný poriadok

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovar predávaný obchodnou spoločnosťou BestPresent s.r.o. so sídlom Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava, IČO: 53 426 215, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 148885/B na základe Kúpnej zmluvy (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

1.2. Tento Reklamačný poriadok je záväzný pre Predávajúceho aj Kupujúceho.

1.3. Týmto Reklamačným poriadkom Predávajúci informuje Kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

1.4. Momentom zaplatenia Kúpnej ceny za objednaný tovar Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto Reklamačným poriadkom.

2. VÝKLAD POJMOV

2.1. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť BestPresent s.r.o. so sídlom Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava, IČO: 53 426 215, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 148885/B (ďalej len „Predávajúci“).

2.2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Predávajúcim Kúpnu zmluvu o predaní Tovaru a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady.

2.3. Spotrebiteľom sa rozumie Kupujúci (fyzická osoba), ktorý kúpi ponúkaný tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

2.4. Webstránkou sa rozumie webová stránka www.historickedarceky.sk a www.historickedarky.cz prevádzkovaná Predávajúcim.

2.5. Tovarom sa rozumie súhrn produktov ponúkaný Predávajúcim za Kúpnu cenu uvedenú na Webstránke.

2.6. Objednávkou sa rozumie prejav vôle Kupujúceho uskutočnený prostredníctvom Webstránky, pričom z uvedeného prejavu vôle Kupujúceho je zrejmé, že Kupujúci si od Predávajúceho objednal Tovar, ktorý je bližšie špecifikovaný na Webstránke.

2.7. Obchodnými podmienkami sa rozumejú podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho súvisiace s predajom a kúpou Služieb prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na Webstránke.

2.8. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Kupujúcim a Predávajúcim na základe Objednávky Kupujúceho zadanej prostredníctvom Webstránky, ktorej predmetom je kúpa Tovaru špecifikovaného Kupujúcim v Objednávke.

2.9. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutého Tovaru.

2.10. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady predaného Tovaru, výmenou Tovaru za iný, vrátením Kúpnej ceny účtovanej za predaj Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny účtovanej za predaný Tovar alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

3. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

3.1. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar ponúkaný Kupujúcemu bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkaného Tovaru v súlade s charakterom ponúkaného Tovaru a uzavretou Kúpnou zmluvou.

3.2. Predávajúci zodpovedá za vady ponúkaného Tovaru po dobu trvania záručnej doby. Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ Predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby.

4. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

4.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu:

a) na kvalitu poskytovaného Tovaru,
b) na správnosť Kúpnej ceny vyúčtovanej za poskytovaný Tovar, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za Tovar nebola vystavená v súlade s Kúpnou zmluvou a Kúpnou cenou deklarovanou Predávajúcim.

4.2. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu predávaného Tovaru alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní

a) od dodania Tovaru, ak sa jedná o reklamáciu kvality predaného Tovaru alebo
b) po dni prijatia faktúry, ak sa jedná o reklamáciu správnosti Kúpnej ceny.

V opačnom prípade právo Kupujúceho na reklamáciu zaniká.

4.3. Reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku môže Kupujúci uplatniť:

a) písomne na adrese Predávajúceho,
b) e-mailom adresovaným na e-mailovú adresu Predávajúceho,
c) osobne v sídle Predávajúceho.

Konkrétne kontaktné údaje Predávajúceho sú uverejnené na Webstránke.

4.4. Pri uplatnení reklamácie Kupujúci vyplní reklamačný protokol zverejnený na Webstránke. V reklamačnom protokole Kupujúci uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu Tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Kupujúceho došlo k obmedzeniu kvality predaného Tovaru. V reklamačnom protokole Kupujúci ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada reklamáciu vybaviť, prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za predaný Tovar musí Kupujúci uviesť aj účtovné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.

4.5. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Kupujúcim v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia protokolu o vybavení reklamácie elektronickou poštou alebo poštou na Kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu.

4.6. Reklamačný protokol s vlastnoručným podpisom Kupujúci  zašle Predávajúcemu poštou na adresu sídla Predávajúceho, prípadne naskenovanú kópiu s vlastnoručným podpisom e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho alebo ju uplatní osobne v sídle Predávajúceho.

4.7. Uplatnením reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za predaný Tovar sa lehota splatnosti reklamácie predlžuje o dobu riešenia reklamácie.

4.8. Predávajúci si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Tovaru spôsobili

a) okolnosti vylučujúce zodpovednosť, alebo
b) neodborné alebo neoprávnené zásahy Kupujúceho alebo iných tretích osôb do Tovaru, ktorým Kupujúci umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah alebo
c) ak Kupujúci uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní
a) od dodania Tovaru ak sa jedná o reklamáciu kvality predaného Tovaru alebo
b) po dni prijatia faktúry ak sa jedná o reklamáciu správnosti Kúpnej ceny alebo
d) porušenia povinností Kupujúceho vyplývajúce z Obchodných podmienok.

4.9. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Kupujúci uplatnil reklamáciu u Predávajúceho, t.j. deň, keď reklamácia je doručená Predávajúcemu v súlade s bodom 6. tohto článku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 4 tohto článku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Kupujúci ani na výzvu Predávajúceho nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

5. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

5.1. Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá zamestnanec Predávajúceho Kupujúcemu prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.

5.2. Pri uplatnení reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e-mailovú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5.3. Predávajúci prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

5.4. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3 tohto článku, bez toho, aby bola reklamácia vybavená, má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu Tovaru za iný.

5.5. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu Predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.

5.6. O vybavení reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu Kupujúceho, v prípade, ak Kupujúci požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Kupujúci požiada o zaslanie informácie poštou, Predávajúci zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu Kupujúceho uvedenú v reklamácii.

5.7. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

6. SPÔSOBY VYBAVENIA REKLAMÁCIE

6.1. Ak sa na predanom Tovare vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci.

6.2. Kupujúci má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy:

a) ak predaný Tovar vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne využívať ako Tovar bez vady,
b) ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Tovar riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,
c) ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre väčší počet vád Tovar riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu Tovaru,
d) Predávajúci nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

6.3. V prípadoch uvedených v bode 2 tohto článku sa môže Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovaného Tovaru za iný.

6.4. Ak sa na ponúkanom Tovare objavia iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

6.5. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania Tovaru. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje konateľ Predávajúceho.

6.6. Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

a) odstránením vady predaného Tovaru,
b) výmenou Tovaru za iný po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim,
c) vrátením Kúpnej ceny zaplatenej za predaný Tovar (pri odstúpení od zmluvy)
d) vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny predaného Tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie.

6.7. V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, Predávajúci sumu vo výške oprávnene reklamovanej Kúpnej ceny sa kupujúcemu Kupujúcemu vráti.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.03.2021.

7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

7.3. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.