Obchodné podmienky

1. DEFINÍCIE

1.1. Obchodné podmienky sú tieto podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho súvisiace s predajom a kúpou tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na Webstránke.

1.2. Predávajúci je obchodná spoločnosť BestPresent s.r.o. so sídlom Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava, IČO: 53 426 215, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 148885/B. Prevádzkáreň Predávajúceho sa nachádza na adrese Vyšehradská 3732/12, 851 06 Bratislava-Petržalka.

1.3. Kupujúci je záujemca o uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorý v súlade s týmito Obchodnými podmienkami doručí Predávajúcemu Objednávku alebo osoba, ktorá už Kúpnu zmluvu uzatvorila, a to vždy podľa toho, ako to vyplýva z kontextu príslušného ustanovenia týchto Obchodných podmienok. Pojmom “Kupujúci” je v týchto Obchodných podmienkach myslený akýkoľvek Kupujúci, t.j. či Kupujúci – spotrebiteľ, či Kupujúci – podnikateľ.

1.4. Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.5. Kupujúci – podnikateľ je :

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.6. Zmluvné strany sú Predávajúci a Kupujúci.

1.7. Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi Kupujúcim a Predávajúcim na základe Objednávky Kupujúceho zadanej prostredníctvom Webstránky, ktorej predmetom je kúpa tovaru špecifikovaného Kupujúcim v Objednávke.

1.8. Webstránka je webová stránka www.historickedarceky.sk a www.historickedarky.cz prevádzkovaná Predávajúcim.

1.9. Tovar je súhrn produktov ponúkaný Predávajúcim za Kúpnu cenu uvedenú na Webstránke.

1.10. Objednávka je prejav vôle Kupujúcim uskutočnený prostredníctvom Webstránky, pričom z uvedeného prejavu vôle Kupujúceho je zrejmé, že Kupujúci si od Predávajúceho objednal Tovar, ktorý je bližšie špecifikovaný na Webstránke.

1.11. Kúpna cena je výsledná cena, ktorú je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu za Objednávku. Tvorí ju súčet ceny Tovaru, manipulačného poplatku, nákladov za dodanie Tovaru (dopravy), nákladov za dobierku, prípadne iných nákladov, poplatkov a zliav vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní (ak sa uplatňujú) uvedených na Webstránke v čase odoslania Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

2. OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Kupujúci si objednáva Tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára (ďalej len “formulár”) uvedeného na Webstránke spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.

2.2. Kupujúci úplne a pravdivo vyplní všetky požadované údaje uvedené vo formulári. Pred definitívnym odoslaním formulára má Kupujúci možnosť údaje do neho zadané skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť“, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Potvrdiť objednávku“. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať minimálne všetky údaje označené ako povinné. Odoslaná Objednávka je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Kupujúci má v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov právo objednať si alkoholický nápoj iba v prípade, že má najmenej 18 rokov a odoslaním Objednávky obsahujúcej alkoholický nápoj túto skutočnosť zároveň potvrdzuje.

2.4. Odoslaním Objednávky Kupujúci zároveň prehlasuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom, a že s oboma v plnom rozsahu súhlasí.

2.5. Odoslanou Objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou Objednávky Kupujúcemu. Ak Kupujúci odvolá Objednávku podľa prvej vety a Predávajúci už v súvislosti s danou Objednávkou prijal peňažné plnenie, vráti Predávajúci toto peňažné plnenie Kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa jeho prijatia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, peňažné plnenie bude vrátené na účet Kupujúceho, z ktorého bolo zaslané.

2.6. Predávajúci oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke e-mail s akceptáciou Objednávky Kupujúceho (ďalej len „akceptácia“). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí Objednávky informačným systémom Predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie Objednávky.

2.7. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.8. Predávajúci je vždy oprávnený, v závislosti od charakteru Objednávky Kupujúceho – typu alebo množstva Tovaru, výšky Kúpnej ceny a podobne, žiadať od Kupujúceho zaplatenie Kúpnej ceny vopred alebo autorizáciu (ďalšie potvrdenie) Objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade, ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, Kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia Kúpnej zmluvy plnili.

2.9. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade, že objednaný Tovar z akýchkoľvek príčin nie je schopný odoslať Kupujúcemu v dodacej lehote (napr. je Tovar vypredaný, meškajú dodávatelia a pod.) O tejto skutočnosti bude Predávajúci bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho s ponukou náhradného plnenia (dodanie objednaného Tovaru v dlhšej ako dodacej lehote, dodanie iného – porovnateľného Tovaru a pod.) alebo zrušenia Objednávky. Neakceptovaním ponúknutého náhradného plnenia Kupujúcim sa jeho Objednávka zrušuje.

2.10. Predávajúci je viazaný svojou ponukou Tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania Tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou Objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie Tovaru, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť Kúpnu cenu.

3.2. Kúpnu cenu hradí Kupujúci Predávajúcemu niektorým zo spôsobov platby, ktorý si zvolil v Objednávke, teda:

a) platbou platobnou kartou pri prevzatí Tovaru na výdajnom mieste Predávajúceho,
a) platbou na dobierku pri doručení Tovaru (platbu preberá od zákazníka prepravca – Slovenská pošta, kuriérska služba DPD alebo Zásielkovňa),
b) platbou vopred bankovým prevodom Predávajúceho, alebo
c) platbou prostredníctvom on-line platobnej brány Stripe platobnou kartou.

Predávajúci si vyhradzuje právo neponúkať všetky vyššie uvedené spôsoby platby, prípadne pri niektorých typoch Tovaru ponúkať iba vybrané spôsoby platby.

3.3. V prípade platby podľa bodu 3.2 písm. b) alebo c) sa Objednávka považuje za uhradenú (a dodacia lehota začína plynúť) okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu Predávajúceho. Pokiaľ pri tomto spôsobe platby Kupujúci neuhradí Objednávku do 5 pracovných dní od zaslania potvrdenia prijatia Objednávky Predávajúcim, môže byť Objednávka Predávajúcim zrušená.

3.4. Faktúra vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu po odoslaní a/alebo vyzdvihnutí Tovaru elekronicky , slúži zároveň aj ako daňový doklad, dodací list a v prípade, že záručný list nebude doručený spolu s Tovarom, slúži faktúra zároveň i ako záručný list.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na Webstránke pri príslušnom Tovare v katalógu Tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni. V prípade, že si Kupujúci objednal aj víno, bude mu Tovar celej Objednávky dodaný v lehote 14 kalendárnych dní.

4.2. Pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí Tovaru, t.j. podľa bodu 3.2 písm. a), začína dodacia lehota plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy, t.j. doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie Tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia Kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.3. Ak Kupujúci v Objednávke zvolí ako spôsob dodania Tovaru osobný odber, je povinný si Tovar vyzdvihnúť do 7 kalendárnych dní od oznámenia, že Tovar je pripravený na vyzdvihnutie. Pokiaľ si Kupujúci v tejto lehote Tovar nevyzdvihne, Predávajúci má právo Objednávku zrušiť.

4.4. V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v dodacej lehote (a to aj v prípade, ak Predávajúci túto skutočnosť zistí po odoslaní akceptácie Kupujúcemu), bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s ponukou náhradného plnenia (dodanie objednaného Tovaru v dlhšej ako dodacej lehote, dodanie iného – porovnateľného Tovaru a pod.) Neakceptovaním ponúknutého náhradného plnenia Kupujúcim dochádza k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy Predávajúcim a Objednávka sa zrušuje.

4.5. Ak Kupujúci zaplatil za objednaný Tovar vopred a s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú Kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní odo dňa zrušenia Objednávky, najneskôr však do 15 dní od uplynutia dodacej lehoty. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Kúpna cena bude vrátená na účet Kupujúceho, z ktorého bola zaplatená.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

5.2. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. V prípade, že sa objednávka kupujúceho nachádza vo fáze, kedy ju už nie je možné technicky stornovať a bude odoslaná, má kupujúci právo objednávku neprevziať.

5.3. Kupujúci – spotrebiteľ si môže odstúpenie od Zmluvy uplatniť prostredníctvom formulára umiestneného na webovej stránke Poskytovateľa v sekcii Reklamačný poriadok. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy doručí Kupujúci – spotrebiteľ Predávajúcemu čo najskôr, a to písomne formou e-mailu zaslaného Predávajúcemu na info@historickedarceky.sk, listom zaslaným poštou na adresu predádzkarne Predávajúceho (BestPresent
s.r.o., Vyšehradská 3732/12, 851 06 Bratislava-Petržalka), alebo listom
doručeným na adresu prevádzkarne Predávajúceho (BestPresent s.r.o.,
Vyšehradská 3732/12, 851 06 Bratislava-Petržalka) osobne.

5.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho – spotrebiteľa, dátum jeho Objednávky, presnú špecifikáciu Tovaru, číslo účtu, dátum odstúpenia od Kúpnej zmluvy a v prípade listu aj podpis Kupujúceho.

5.5. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu prevádzkarne Predávajúceho (BestPresent s.r.o., Vyšehradská 3732/12, 851 06 Bratislava-Petržalka) alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

5.7. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúceho bodu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 

5.8. Kupujúci – spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

5.9. Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že nemá právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho – spotrebiteľa a Kupujúci – spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy,
c) predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho – spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho – spotrebiteľa,
d) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci – spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného Tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho – spotrebiteľa a Kupujúci – spotrebiteľ si tieto služby alebo Tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci – spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava Tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho – spotrebiteľa a Kupujúci – spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

5.10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na Webstránke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu v súvislosti s Objednávkou v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet určený Kupujúcim.

6. REKLAMÁCIE

6.1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

6.2. Reklamácie Tovaru dodaného na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy je Kupujúci oprávnený uskutočniť spôsobom stanoveným v Reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý je súčasťou týchto Obchodných podmienok. Ako záručný list slúži doklad o kúpe.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Kupujúci – spotrebiteľ podpisom Kúpnej zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe:

7.1.1.    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci – spotrebiteľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Kúpnej zmluvy na základe žiadosti Kupujúci – spotrebiteľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“),
7.1.2.    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Predávajúceho v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a
7.1.3.    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Predávajúci.

7.2. Predávajúci zhromažďuje, uchováva a prostredníctvom iných spracovateľských operácií spracúva osobné údaje Kupujúceho – spotrebiteľa na účely:

7.2.1.     plnenia zákonných povinností, najmä z oblasti vedenia účtovníctva (meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia),
7.2.2.     neskoršej komunikácie s Kupujúcim – spotrebiteľom v súvislosti s predaným Tovarom (meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa), aj
7.2.3.    pre potreby vlastného marketingu svojich Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa).

7.3. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

7.4. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah alebo účel uvedený v bode 7.1. a 7. 2 týchto Obchodných podmienok a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnymi základmi uvedenými v bode 7.1. týchto Obchodných podmienok, len na základe:

7.4.1.    predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim – spotrebiteľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu (10 rokov). Kupujúci – spotrebiteľ má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu, alebo
7.4.2.    povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci.

7.5. Predávajúci sa zaväzuje nespracúvať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednaného Tovaru a zabezpečenie jeho doručenia. Osobné údaje nie sú na účely poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Predávajúci povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je povinný informovať Kupujúceho – spotrebiteľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť.

7.6.  V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

7.7. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

7.8. Príjemcov osobných údajov spracúvaných Predávajúcim možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

7.8.1.    obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Predávajúceho, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre poskytovanie Služieb,
7.8.2.    obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Predávajúceho,
7.8.3.    obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Predávajúceho v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,
7.8.4.    registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Predávajúceho,
7.8.5.    orgány verejnej správy, v prípadoch keď Predávajúcemu vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, súdni exekútori).

7.9. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Kupujúceho– spotrebiteľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Kupujúceho – spotrebiteľa pred ich stratou, poškodením, zničením alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spracovaním.

7.10. Predávajúci v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Kupujúcemu – spotrebiteľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

7.10.1.    Identifikačné údaje Predávajúceho: BestPresent s.r.o. so sídlom Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava, IČO: 53 426 215, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 148885/B; Predávajúceho je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@historickedarceky.sk alebo telefonicky na čísle: +421 910 931 970.
7.10.2.    Kontaktné údaje zodpovednej osoby: BestPresent s.r.o. so sídlom Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava, e-mail: info@historickedarceky.sk, tel.: +421 910 931 970.
7.10.3.    Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 7.1. tohto článku.
7.10.4.    Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 7.1. tohto článku.
7.10.5.    V osobitných prípadoch, ak je pre predaj Tovaru Predávajúcim nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Predávajúci o tejto skutočnosti Kupujúcemu – spotrebiteľovi informáciu.
7.10.6.    Predávajúci uchováva osobné údaje po celú dobu vybavovania objednávky a po vybavení objednávky.
7.10.7.    Kupujúci – spotrebiteľ má právo požadovať od Predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
7.10.8.    Kupujúci – spotrebiteľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
7.10.9.    Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 13.1. Kupujúcim – spotrebiteľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a predaj Tovaru.
 

7.11  Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho- spotrebiteľa:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba: Kupujúci – spotrebiteľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:

7.11.1.    Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 13.12.
7.11.2.    Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
7.11.3.    Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
 
7.11.3.1.    osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
7.11.3.2.    dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
7.11.3.3.    dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
7.11.3.4.    osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
7.11.3.5.    je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
7.11.3.6.    sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou Služieb informačnej spoločnosti.
 
7.11.4.    Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 
7.11.4.1.    dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,
7.11.4.2.    spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
7.11.4.3.    Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
7.11.4.4.    dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 
Na základe čl. 19 GDPR je Predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 
7.11.5.    Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 

7.11.6.    Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

7.12. Poskytnutie informácií dotknutej osobe: Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Tieto informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa tohto bodu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Informácie podľa tohto bodu poskytuje Predávajúci bezodplatne.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

7.13. Obmedzenie práv dotknutej osoby: O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR v spojení s § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

8. KOMUNIKÁCIA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI

8.1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe Zmluvné strany. V prípade e-mailov sa kvôli hodnovernosti odosielateľa požaduje ich odosielanie Predávajúcim z e-mailovej schránky uvedenej na Webstránke a Kupujúcim z jeho e-mailovej schránky uvedenej v Objednávke. V prípade, ak niektorá zo Zmluvných strán nebude môcť odoslať potrebnú informáciu e-mailom z e-mailovej schránky podľa predošlej vety, odošle túto informáciu poštou, pričom môže zároveň druhej Zmluvnej strane oznámiť adresu svojej novej e-mailovej schránky.

8.2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto Obchodných podmienkach a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky.

8.3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za problémy v súvilosti s doručovaním alebo vyzdvihnutím Tovaru alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť elektronického doručenia oznámenia potvrdení alebo odoslaní objednávky na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa Kupujúceho musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Kupujúcim.

8.4. Kupujúci je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Predávajúci nemusí Tovar expedovať vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Predávajúci vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii. V prípade, že do 14 dní od úhrady nedôjde k označeniu faktúry v administračnom rozhraní Predávajúceho do stavu “ZAPLATENÉ”, Kupujúci musí informovať Predávajúceho o úhrade a poskytnúť informácie vedúce k úspešnej identifikácii platby (dátum úhrady, číslo účtu, banka príkazcu).

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia Kúpnou zmluvou (Objednávkou) a týmito Obchodnými podmienkami.

9.2. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou Objednávky a Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť jej odoslaním prostredníctvom Webstránky Predávajúceho.

9.3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto Obchodných podmienok neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

9.4.  Úplnosť Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma Zmluvnými stranami v zmysle predmetu Kúpna zmluva a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

9.5.  Vzťah Kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok. V prípade, že zmluvné dojednania medzi Zmluvnými stranami uvedené v Kúpnej zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami Obchodných podmienok, platia ustanovenia Kúpnej zmluvy pred ustanoveniami Obchodných podmienok. Pokiaľ Kupujúci a Predávajúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto Obchodných podmienok len v rozsahu, ktorý v Kúpnej zmluve nie je upravený inak.

9.6. Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom vo vzťahu k príslušnej Kúpnej zmluve bude platiť vždy tá verzia Obchodných podmienok, ktorá bola zverejnená na Webstráne ako platná a účinná verzia v čase odoslania Objednávky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto Obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na Webstránke.

9.7. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

9.8. Tieto Obchodné podmienky boli na Webstránke zverejnené dňa 01.03.2021 a týmto dňom zároveň nadobúdajú platnosť a účinnosť.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Odbor výkonu dozoru
Prievozská 32, P.O. Box 5 820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/ 582 721 72, 02/582 721 04
fax č.: 02/ 582 721 70
kontaktný formulár SOI