Obchodní podmínky


1. DEFINICE

1.1. Obchodní podmínky jsou tyto podmínky, které upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího související s prodejem a koupí zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webstránce.

1.2. Prodávající je občanské sdružení The Last Corporation, se sídlem Šustekova 25, 851 04 Bratislava, IČO: 42184720, DIČ: 2023491580, DIČ: SK2023491580, zapsané v živnostenském rejstříku Okresního úřadu Bratislava, číslo živnostenského rejstříku: 110-217946.

1.3. Kupující je zájemce o uzavření Kupní smlouvy, který v souladu s těmito Obchodními podmínkami doručí Prodávajícímu Objednávku nebo osoba, která již Kupní smlouvu uzavřela, a to vždy podle toho, jak to vyplývá z kontextu příslušného ustanovení těchto Obchodních podmínek. Pojmem "Kupující" je v těchto Obchodních podmínkách myšlen jakýkoliv Kupující, tj zda Kupující - spotřebitel, zda Kupující - podnikatel.

1.4. Kupující - spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

1.5. Kupující - podnikatel je:a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

1.6. Smluvní strany jsou Prodávající a Kupující

1.7. Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím na základě Objednávky Kupujícího zadané prostřednictvím Webstránky, jejímž předmětem je koupě zboží specifikovaného Kupujícím v Objednávce.

1.8. Webstránka je webová stránka www.historickedarky.cz provozována Prodávajícím.

1.9. Objednávka je projev vůle Kupujícím uskutečněn prostřednictvím Webstránky, přičemž z uvedeného projevu vůle Kupujícího je zřejmé, že Kupující si od Prodávajícího objednal zboží, které je blíže specifikován na webstránce.

1.10. Kupní cena je výsledná cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za Objednávku. Tvoří ji součet ceny zboží, manipulačního poplatku, nákladů za dodání zboží (dopravy), nákladů za dobírku, případně jiných nákladů, poplatků a slev včetně daně z přidané hodnoty a ostatních daní (pokud se použijí) uvedených na webstránce v době odeslání Objednávky Kupujícím Prodávajícímu .


2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Kupující si objednává zboží prostřednictvím vyplněného elektronického objednávkového formuláře (dále jen "formulář") uvedeného na webstránce způsobem určeným v následujících ustanoveních tohoto článku.

2.2. Kupující úplně a pravdivě vyplní všechny požadované údaje uvedené ve formuláři. Před definitivním odesláním formuláře má Kupující možnost údaje do něj zadané zkontrolovat. Změna vyplněných údajů je možná pomocí tlačítka ,, Zpět ", kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Kupující potvrdí Objednávku tlačítkem ,, Potvrdit objednávku". Objednávka se považuje za odeslanou, pokud bude doručena Prodávajícímu a bude obsahovat minimálně všechny údaje označené jako povinné. Odeslaná Objednávka je návrhem na uzavření Kupní smlouvy ze strany Kupujícího.

2.3. Kupující má ve smyslu zákona č. 219/1996 Sb. o ochraně před zneužíváním alkoholických nápojů ao zřizování a provozu protialkoholních záchytných pokojů ve znění pozdějších předpisů právo objednat si alkoholický nápoj pouze v případě, že má nejméně 18 let a odesláním Objednávky obsahující alkoholický nápoj tuto skutečnost zároveň potvrzuje.

2.4. Odesláním Objednávky Kupující zároveň prohlašuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem a že s oběma v plném rozsahu souhlasí.

2.5. Odeslanou Objednávkou je Kupující vázán a může ji odvolat pouze v případě, že toto odvolání dojde Prodávajícímu dříve, než Prodávající odešle e-mail s akceptací Objednávky Kupujícímu. Pokud Kupující odvolá Objednávku podle první věty a Prodávající již v souvislosti s danou Objednávkou přijal peněžité plnění, vrátí Prodávající toto peněžité plnění Kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne jeho přijetí. Pokud se strany nedohodnou jinak, peněžité plnění bude vráceno na účet Kupujícího, ze kterého bylo zasláno.

2.6. Prodávající oznámí telefonicky nebo zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce e-mail s akceptací Objednávky Kupujícího (dále jen "akceptace"). Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky informačním systémem Prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování Objednávky.

2.7. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace Prodávajícího Kupujícímu.

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Kupujícího - množství zboží, výše Kupní ceny a podobně, žádat od Kupujícího zaplacení Kupní ceny předem nebo autorizaci (další potvrzení) Objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. V případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem ve lhůtě určené Prodávajícím nevykoná, Kupní smlouva se marným uplynutím této lhůty od počátku ruší. Smluvní strany jsou si povinny vydat vše, co si do okamžiku zrušení Kupní smlouvy plnily.

2.9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě, že objednané zboží z jakýchkoliv příčin není schopen odeslat Kupujícímu v dodací lhůtě (např. Je zboží vyprodáno, zpožďují dodavatelé apod.) O této skutečnosti bude prodávající bez zbytečného odkladu informovat Kupujícího s nabídkou náhradního plnění (dodání objednaného zboží v delší než dodací lhůtě, dodání jiného - srovnatelného zboží apod.) nepřijatých nabídnutého náhradního plnění Kupujícím se jeho Objednávka zrušuje.

2.10. Prodávající je vázán svou nabídkou zboží včetně jeho ceny od odeslání akceptace Kupujícímu až do doby dodání zboží Kupujícímu, pokud nestanoví některé ustanovení Obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou Objednávkou je Kupující vázán do doby stanovené na dodání zboží, pokud nestanoví některé ustanovení Obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.


3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupující je povinen za zboží, jehož Objednávka byla akceptována Prodávajícím, řádně a včas zaplatit Kupní cenu.

3.2. Kupní cenu hradí Kupující Prodávajícímu některým ze způsobů platby, který si zvolil v Objednávce, tedy:a) platba v hotovosti do 5 000 EUR při převzetí zboží na výdejním místě nebob) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce nebo Slovenská pošta) neboc) platba předem bankovním převodem nebod) platba prostřednictvím on-line platební brány GoPay (platební kartou nebo tzv. bankovním tlačítkem)Prodávající si vyhrazuje právo nenabízet všechny výše uvedené způsoby platby, popř. u některých typů zboží, které si Kupující plánuje objednat (např. historické víno), nabízet pouze vybrané způsoby platby.

3.3. V případě platby podle bodu 3.2 písm. c) nebo d) se Objednávka považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Prodávajícího. Pokud při tomto způsobu platby Kupující neuhradí Objednávku do 4 pracovních dnů od zaslání akceptace Objednávky Prodávajícím, může být Objednávka Prodávajícím zrušena.

3.4. Faktura vystavená Prodávajícím, která bude zaslána Kupujícímu spolu se zbožím, slouží zároveň i jako daňový doklad, dodací list a v případě, že záruční list nebude doručen spolu se zbožím, slouží faktura zároveň i jako záruční list.

3.5. V Kupní ceně nejsou zahrnuty případné náklady na použití elektronických prostředků na komunikaci (např. Poplatek za elektřinu, internet, případně telefon), které se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem dané služby.


4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Zboží bude Kupujícímu dodáno ve lhůtě uvedené na webstránce při příslušném zboží v katalogu zboží. Do této lhůty se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že si Kupující objednal i víno, bude mu zboží celé Objednávky dodáno ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

4.2. U zboží, jehož Kupní cena bude Kupujícím hrazena při převzetí zboží, tj podle bodu 3.2 písm. a) nebo b), počíná dodací lhůta běžet dnem uzavření Kupní smlouvy, tj doručením akceptace Prodávajícího Kupujícímu. V případě, že Kupující zvolil jiný způsob úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj například převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení Kupní ceny, tj od připsání celé částky Kupní ceny na účet prodávajícího.

4.3. Pokud Kupující v Objednávce zvolí jako způsob dodání zboží osobní odběr, je povinen si zboží vyzvednout do 7 kalendářních dnů od oznámení, že se zboží nachází na skladě Prodávajícího. Pokud si Kupující v této lhůtě zboží nevyzvedne, Prodávající má právo Objednávku zrušit.

4.4. V případě, že objednané zboží není možné dodat v dodací lhůtě (a to i v případě, že Prodávající tuto skutečnost zjistí po odeslání akceptace Kupujícímu), bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat spolu s nabídkou náhradního plnění (dodání objednaného zboží v delší jako dodací lhůtě, dodání jiného - srovnatelného zboží apod.) nepřijatých nabídnutého náhradního plnění Kupujícím dochází k odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícím a Objednávka se zrušuje.

4.5. Pokud Kupující zaplatil za objednané zboží předem a s Prodávajícím se nedohodli na náhradním plnění, je Prodávající povinen vrátit již zaplacenou Kupní cenu Kupujícímu do 15 dnů ode dne zrušení Objednávky, nejpozději však do 15 dnů od uplynutí dodací lhůty. Pokud se strany nedohodnou jinak, Kupní cena bude vrácena na účet Kupujícího, ze kterého byla zaplacena.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující - spotřebitel má právo i bez uvedení důvodu odstoupit od Kupní smlouvy do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty uvedené v první větě.

5.2. Náklady na vrácení zboží nese Kupující - spotřebitel, ledaže se prokáže, že zboží bylo v době odstoupení od Kupní smlouvy poškozený nebo vadný. V případě, že v odstoupení od Kupní smlouvy Kupující - spotřebitel neuvedl vady zboží, má se za to, že zboží bylo bezchybný.

5.3. Odstoupení od Kupní smlouvy doručí Kupující - spotřebitel Prodávajícímu co nejdříve, a to písemně formou e-mailu zaslaného Prodávajícímu na: info@historickedarky.cz, dopisem zaslaným poštou na adresu Prodávajícího nebo dopisem doručeným na adresu Prodávajícího osobně.

5.4. Odstoupení od Kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto Obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci Kupujícího - spotřebitele, datum jeho Objednávky, přesnou specifikaci zboží, číslo účtu, datum odstoupení od Kupní smlouvy a v případě listu i podpis Kupujícího.

5.5. Zároveň s odstoupením od Kupní smlouvy (v případě e-mailu neprodleně po jeho odeslání Prodávajícímu) je Kupující - spotřebitel povinen doručit Prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím a všemi dokumenty, které mu spolu se zbožím byly doručeny (kopie faktury, doklad o zaplacení, návod - pokud byl součástí). Zboží musí být zasláno kompletní, nepoškozené, bez známek opotřebení, zabalený v originálním obalu a může být doručen buď osobně na adrese Prodávajícího nebo zaslán poštou formou pojištěné listovní zásilky 2. třídy nebo pojištěného balíku 2. třídy na adresu Prodávajícího.

5.6. Prodávající zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, vrátí Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli zaplacenou Kupní cenu zboží ve lhůtě do 14 dnů od doručení odstoupení Kupujícího - spotřebitele od Kupní smlouvy. Pokud by byl vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si Prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti Kupní ceně. To neplatí pokud bylo zboží vráceno z důvodu, že měl chyby, na které se vztahuje záruka.

5.7. Kupující - spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem uzavřená s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od Kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující - spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího - spotřebitele, které je Prodávající oprávněn započíst oproti Kupní ceně.

5.8. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je:

a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem Kupujícího - spotřebitele a Kupující - spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Kupujícího - spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho Kupujícího - spotřebitele,

d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření Kupní smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které Kupující - spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u Kupujícího - spotřebitele a Kupující - spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud Kupující - spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle níž se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem Kupujícího - spotřebitele a Kupující - spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od Kupní smlouvy.

5.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v Kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z Kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci , nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě určené těmito Obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena na webstránce. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu v souvislosti s Objednávkou ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy, a to převodem na účet určený Kupujícím.


6. REKLAMACE

6.1. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

6.2. Reklamace zboží dodaného na základě uzavřené Kupní smlouvy je Kupující oprávněn uskutečnit způsobem stanoveným v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je součástí těchto Obchodních podmínek. Jako záruční list slouží doklad o koupi.


7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

7.1. Prodávající zpracovává osobní údaje, které Kupující prostřednictvím Webstránky zadal nebo poskytl při vzájemné komunikaci. Prodávající je provozovatelem informačních systémů osobních údajů dle zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU"). Kupující poskytuje Prodávajícímu osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště a / nebo dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně číslo bankovního účtu a podpis.

7.2. Účelem zpracování osobních údajů je:a) plnění předsmluvního a smluvního vztahu, tj odeslání akceptace Objednávky Prodávajícím Kupujícímu, identifikace Kupujícího jako strany, prodej a dodání zboží Kupujícímu, vrácení platby např. v případě odstoupení od Kupní smlouvy, vybavení případné reklamace Kupujícího a b) plnění povinností stanovených zákony, zejména zákonem o účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty.

7.3. Kupující má možnost zaregistrovat se k odběru novinek a obchodních nabídek Prodávajícího. V takovém případě jsou účelem zpracování osobních údajů marketingové účely, přičemž dochází k dobrovolnému poskytnutí osobních údajů a jejich následnému zpracování a použití na základě souhlasu Kupujícího. Kupující svůj souhlas uděluje na dobu 10 let plynoucích od 1. dne roku následujícího po roce, v němž souhlas poskytl. Kupující může i před uplynutím této doby svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to emailem nebo dopisem zaslaným Prodávajícímu. Zrušení odběru novinek a obchodních nabídek změnou nastavení účtu Kupujícího se nepovažuje za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Kupujícího.

7.4. Prodávající nepověřil zpracováváním osobních údajů žádného prostředníka. Osobní údaje Kupujícího nebudou zveřejněny ani poskytnuty do 3. zemí. Osobní údaje Kupujícího mohou být poskytnuty třetím stranám za účelem plnění smluvního vztahu (pošta, přepravní společnost) a zpracování účetnictví.

7.5. Práva Kupujícího v souvislosti s ochranou osobních údajů upravuje § 28 a § 29 ZOOU. Kupující má zejména právo na základě písemné žádosti adresované Prodávajícímu vyžadovat:a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány,b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod ZOOU; při vydání rozhodnutí podle odstavce § 28 odst. 5 ZOOU je Kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož Prodávající získal jeho osobní údaje pro zpracování,d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,f) likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud Prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Kupujícího.

7.6. Právo Kupujícího podle bodu 7.5 písm. e) a f) lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana Kupujícího nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

7.7. Kupující na základě písemné žádosti má právo u Prodávajícího namítat vůči:a) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci, b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) ZOOU pro účely přímého marketingu v poštovním styku, neboc) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) ZOOU pro účely přímého marketingu,d) zpracovávání jeho osobních údajů k jinému účelu než je účel stanovený v Obchodních podmínkách,e) Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u Prodávajícího kdykoli nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZOOU vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené.

7.8. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u Prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí Prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů . Kupující má právo žádat Prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž Prodávající je povinen žádosti Kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba.

7.9. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud Kupující nežije, jeho práva, které měl podle ZOOU, může uplatnit blízká osoba.

7.10. Žádost Kupujícího podle bodu 7.5. písm. a) až c), e) až h) a podle bodu 7.7. a 7.8. vybaví Prodávající bezplatně.

7.11. Žádost Kupujícího podle bodu 7.5. písm. d) vyřídí Prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace Kupujícímu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

7.12. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost Kupujícího podle bodů 7.10. a 7.11. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž ve vztahu k příslušné Kupní smlouvě bude platit vždy ta verze Obchodních podmínek, která byla zveřejněna na Webstráne jako platná a účinná verze v době odeslání Objednávky. Povinnost písemného oznámení změny těchto Obchodních podmínek je splněna jejich umístěním na webstránce.

8.2. V případě, že se v důsledku rozhodnutí příslušných orgánů České republiky některá ustanovení těchto Obchodních podmínek stanou neplatné nebo nevykonatelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vykonatelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

8.3. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím - Spotřebitelům, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, případně jinými zákony slovenského právního řádu. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelům, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími zákony.

8.4. Prodávající a Kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany. V případě e-mailů se kvůli hodnověrnosti odesílatele požaduje jejich odesílání Prodávajícím z e-mailové schránky uvedené na webstránce a Kupujícím z jeho e-mailové schránky uvedené v Objednávce. V případě, že některá ze stran nebude moci odeslat potřebnou informaci e-mailem z e-mailové schránky podle předešlé věty, odešle tuto informaci poštou, přičemž může zároveň druhé Smluvní straně sdělit adresu své nové e-mailové schránky.

8.5. Jakékoli spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami, se Smluvní strany zavazují řešit přednostně vzájemným jednáním s cílem vyřešit spor dohodou. V případě, že se stranám nepodaří dosáhnout v předmětu sporu dohodu, je kterákoli ze stran oprávněna obrátit se s návrhem na řešení sporu na věcně a místně příslušný soud v České republice.

8.6. Tyto Obchodní podmínky byly na webstránce zveřejněny dne 9.2.2018 a tímto dnem zároveň nabývají platnosti a účinnosti.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Odbor výkonu dozoru
Prievozská 32, P.O. box 5
820 07 Bratislava 27
tel. č .: 02/582 721 72, 02/582 721 04
fax č .: 02/582 721 70
kontaktní formulář SOI

osobní odběr nebo rychlé dodání zboží
více než 40 000 originálních novin skladem
připomeňte si zapomenuté vzpomínky, příběhy a chutě
spokojenost zákazníků je pro nás na prvním místě
The Last Corporation, Šustekova 2690/25, Bratislava-Petržalka 851 04, +421 910 931 970, info@historickedarceky.sk
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info