Reklamačný poriadok


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento Reklamačný poriadok je súčasťou Obchodných podmienok a odoslaním Objednávky Kupujúci zároveň prehlasuje, že sa okrem Obchodných podmienok oboznámil aj s týmto Reklamačným poriadkom a že s oboma v plnom rozsahu súhlasí.


2. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY PREDÁVANÉHO TOVARU

Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za chyby, ktoré mohol Kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak Kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci, alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto chyby nezodpovedá ani vtedy, ak Kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za chyby, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena. Záruka sa nevzťahuje na chyby výrobku, ktoré po ich prevzatí:

a) spôsobil Kupujúci alebo iná (tretia) osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením, alebo vznikli poškodením živelnými udalosťami,

b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním na iné účely než na aké sú určené svojím charakterom alebo ich používaním v spojitosti s inými zariadeniami, ktoré výrobca alebo Predávajúci nepovoľuje alebo neodporúča,

c) vznikli ako dôsledok:

- svojvoľných úprav a opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku alebo v iných ako Predávajúcim v záručnom liste určených alebo Kupujúcemu iným preukázateľným spôsobom oznámených autorizovaných servisných strediskách,

- iných zrejmých neodborných zásahov do nich alebo akýmkoľvek iným zaobchádzaním s nimi, ktoré bolo v rozpore s návodom k nim, záručnými podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a výslovnými upozorneniami pre Kupujúceho alebo ak chyby boli spôsobené Kupujúcim ich skladovaním, používaním alebo uložením vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, alebo ich odkladaním, alebo uschovávaním na miestach s takýmto prostredím,

d) v ostatných prípadoch uvedených v záručnom liste alebo návode ich výrobcu, alebo Predávajúceho.

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ Predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby.


3. POSTUP PRI UPLATNENÍ ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY TOVARU (REKLAMÁCIA)

Reklamáciu je Kupujúci oprávnený uskutočniť písomne (odoslaním vyplneného reklamačného formulára poštou na adresu Predávajúceho alebo e-mailom na info@historickedarceky.sk), pričom reklamovaný tovar vrátane príslušenstva musí byť doručený Predávajúcemu. Osoba uplatňujúca reklamáciu uvedie pri oznamovaní reklamácie kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude Predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, ak sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarí odoslané vyrozumenie doručiť. Je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (ak bol dodaný - napr. fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby, nepozmenené prípadne neodstránené výrobné čísla atď.)

Predávajúci neručí za zachovanie údajov uložených na reklamovaných dátových médiách (pevné disky, USB flash disky a pod.) a nenesie zodpovednosť za škody spôsobené ich stratou alebo zneužitím.

Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný), doklad o zaplatení Kúpnej ceny a presne popísať chybu a spôsob, akým sa chyba prejavuje.


4. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- odovzdaním opraveného tovaru,
- výmenou tovaru,
- vrátením Kúpnej ceny,
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie môžu byť Kupujúcemu odoslané prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby, alebo na jeho emailovú adresu. V prípade neoprávnenej reklamácie bude Kupujúcemu tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.


5. SPÔSOB PREVZATIA REKLAMOVANÉHO TOVARU

Pokiaľ Kupujúcemu v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovanú vec (napr. v prípade výmeny) od Predávajúceho alebo ho Predávajúci v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie reklamovanej veci vyzve, je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu túto vec od Predávajúceho na príslušnom predajnom mieste alebo na inom mieste, ako toto vyplýva z ustanovení Reklamačného poriadku alebo príslušných platných právnych predpisov alebo z výzvy Predávajúceho, prevziať. V prípade, že Kupujúci neprevezme reklamovanú vec v lehote do 15 dní, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu účtovať za uloženie tejto veci paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 1,66 € za každý aj začatý deň uloženia a v prípade, že Kupujúci neprevezme vec v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty, je Predávajúci oprávnený v súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení § 525 Obchodného zákonníka na účet Kupujúceho vec vhodným spôsobom predať a proti utŕženej Kúpnej cene započítať celkovú sumu paušálnej náhrady za vynaložené náklady v zmysle tohto bodu, ako aj ostatné svoje pohľadávky voči Kupujúcemu.

Pokiaľ Kupujúci neprevezme reklamovanú vec ani do 15 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na prevzatie tejto veci, považuje sa neprevzatá vec za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka a vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho týkajúce sa predmetnej veci sa spravujú uvedenými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacimi ostatnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.


6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vo veciach, ktoré nie sú v tomto Reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

Tento Reklamačný poriadok bol na Webstránke zverejnený dňa 9.2.2018 a týmto dňom zároveň nadobúda platnosť a účinnosť.

osobný odber alebo rýchle dodanie tovaru
viac ako 30 000 originálnych novín skladom
pripomeňte si zabudnuté spomienky, príbehy a chute
spokojnosť zákazníkov je pre nás na prvom mieste
The Last Corporation, Šustekova 2690/25, Bratislava-Petržalka 851 04, +421 910 931 970, info@historickedarceky.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info