Obchodné podmienky


1. DEFINÍCIE

1.1. Obchodné podmienky sú tieto podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho súvisiace s predajom a kúpou tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na Webstránke.

1.2. Predávajúci je občianske združenie The Last Corporation, so sídlom Šustekova 25, 851 04 Bratislava, IČO: 42184720, DIČ: 2023491580, IČ DPH: SK2023491580, zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-217946.

1.3. Kupujúci je záujemca o uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorý v súlade s týmito Obchodnými podmienkami doručí Predávajúcemu Objednávku alebo osoba, ktorá už Kúpnu zmluvu uzatvorila, a to vždy podľa toho, ako to vyplýva z kontextu príslušného ustanovenia týchto Obchodných podmienok. Pojmom “Kupujúci” je v týchto Obchodných podmienkach myslený akýkoľvek Kupujúci, t.j. či Kupujúci - spotrebiteľ, či Kupujúci - podnikateľ.

1.4. Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.5. Kupujúci - podnikateľ je :
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.6. Zmluvné strany sú Predávajúci a Kupujúci

1.7. Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi Kupujúcim a Predávajúcim na základe Objednávky Kupujúceho zadanej prostredníctvom Webstránky, ktorej predmetom je kúpa tovaru špecifikovaného Kupujúcim v Objednávke.

1.8. Webstránka je webová stránka www.historickedarceky.sk prevádzkovaná Predávajúcim.

1.9. Objednávka je prejav vôle Kupujúcim uskutočnený prostredníctvom Webstránky, pričom z uvedeného prejavu vôle Kupujúceho je zrejmé, že Kupujúci si od Predávajúceho objednal tovar, ktorý je bližšie špecifikovaný na Webstránke.

1.10. Kúpna cena je výsledná cena, ktorú je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu za Objednávku. Tvorí ju súčet ceny tovaru, manipulačného poplatku, nákladov za dodanie tovaru (dopravy), nákladov za dobierku, prípadne iných nákladov, poplatkov a zliav vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní (ak sa uplatňujú) uvedených na Webstránke v čase odoslania Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.


2. OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára (ďalej len “formulár”) uvedeného na Webstránke spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.

2.2. Kupujúci úplne a pravdivo vyplní všetky požadované údaje uvedené vo formulári. Pred definitívnym odoslaním formulára má Kupujúci možnosť údaje do neho zadané skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Potvrdiť objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať minimálne všetky údaje označené ako povinné. Odoslaná Objednávka je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Kupujúci má v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov právo objednať si alkoholický nápoj iba v prípade, že má najmenej 18 rokov a odoslaním Objednávky obsahujúcej alkoholický nápoj túto skutočnosť zároveň potvrdzuje.

2.4. Odoslaním Objednávky Kupujúci zároveň prehlasuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a že s oboma v plnom rozsahu súhlasí.

2.5. Odoslanou Objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou Objednávky Kupujúcemu. Ak Kupujúci odvolá Objednávku podľa prvej vety a Predávajúci už v súvislosti s danou Objednávkou prijal peňažné plnenie, vráti Predávajúci toto peňažné plnenie Kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa jeho prijatia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, peňažné plnenie bude vrátené na účet Kupujúceho, z ktorého bolo zaslané.

2.6. Predávajúci oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke e-mail s akceptáciou Objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí Objednávky informačným systémom Predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie Objednávky.

2.7. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky Kupujúceho - množstva tovaru, výšky Kúpnej ceny a podobne, žiadať od Kupujúceho zaplatenie Kúpnej ceny vopred alebo autorizáciu (ďalšie potvrdenie) Objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade, ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, Kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia Kúpnej zmluvy plnili.

2.9. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade, že objednaný tovar z akýchkoľvek príčin nie je schopný odoslať Kupujúcemu v dodacej lehote (napr. je tovar vypredaný, meškajú dodávatelia a pod.) O tejto skutočnosti bude Predávajúci bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho s ponukou náhradného plnenia (dodanie objednaného tovaru v dlhšej ako dodacej lehote, dodanie iného - porovnateľného tovaru a pod.) Neakceptovaním ponúknutého náhradného plnenia Kupujúcim sa jeho Objednávka zrušuje.

2.10. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou Objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak.


3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého Objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť Kúpnu cenu.

3.2. Kúpnu cenu hradí Kupujúci Predávajúcemu niektorým zo spôsobov platby, ktorý si zvolil v Objednávke, teda:
a) platba v hotovosti do 5 000 EUR pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste alebo
b) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca alebo Slovenská pošta) alebo
c) platba vopred bankovým prevodom alebo
d) platba prostredníctvom on-line platobnej brány GoPay (platobnou kartou alebo tzv. bankovým tlačidlom)

Predávajúci si vyhradzuje právo neponúkať všetky vyššie uvedené spôsoby platby, príp. pri niektorých typoch tovaru, ktoré si Kupujúci plánuje objednať (napr. historické víno), ponúkať iba vybrané spôsoby platby.

3.3. V prípade platby podľa bodu 3.2 písm. c) alebo d) sa Objednávka považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu Predávajúceho. Pokiaľ pri tomto spôsobe platby Kupujúci neuhradí Objednávku do 4 pracovných dní od zaslania akceptácie Objednávky Predávajúcim, môže byť Objednávka Predávajúcim zrušená.

3.4. Faktúra vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad, dodací list a v prípade, že záručný list nebude doručený spolu s tovarom, slúži faktúra zároveň i ako záručný list.

3.5. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté prípadné náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu (napr. poplatok za elektrinu, internet, prípadne telefón), ktoré sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom danej služby.


4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na Webstránke pri príslušnom tovare v katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni. V prípade, že si Kupujúci objednal aj víno, bude mu tovar celej Objednávky dodaný v lehote 14 kalendárnych dní.

4.2. Pri tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. podľa bodu 3.2 písm. a) alebo b), začína dodacia lehota plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy, t.j. doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia Kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.3. Ak Kupujúci v Objednávke zvolí ako spôsob dodania tovaru osobný odber, je povinný si tovar vyzdvihnúť do 7 kalendárnych dní od oznámenia, že sa tovar nachádza na sklade Predávajúceho. Pokiaľ si Kupujúci v tejto lehote tovar nevyzdvihne, Predávajúci má právo Objednávku zrušiť.

4.4. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v dodacej lehote (a to aj v prípade, ak Predávajúci túto skutočnosť zistí po odoslaní akceptácie Kupujúcemu), bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s ponukou náhradného plnenia (dodanie objednaného tovaru v dlhšej ako dodacej lehote, dodanie iného - porovnateľného tovaru a pod.) Neakceptovaním ponúknutého náhradného plnenia Kupujúcim dochádza k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy Predávajúcim a Objednávka sa zrušuje.

4.5. Ak Kupujúci zaplatil za objednaný tovar vopred a s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú Kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní odo dňa zrušenia Objednávky, najneskôr však do 15 dní od uplynutia dodacej lehoty. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Kúpna cena bude vrátená na účet Kupujúceho, z ktorého bola zaplatená.


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v prvej vete.

5.2. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci - spotrebiteľ okrem prípadu, ak sa preukáže, že tovar bol v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy poškodený alebo chybný. V prípade, ak v odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúci - spotrebiteľ neuviedol chyby tovaru, má sa za to, že tovar bol bezchybný.

5.3. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy doručí Kupujúci - spotrebiteľ Predávajúcemu čo najskôr, a to písomne formou e-mailu zaslaného Predávajúcemu na: info@historickedarceky.sk, listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho, alebo listom doručeným na adresu Predávajúceho osobne.

5.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho - spotrebiteľa, dátum jeho Objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu, dátum odstúpenia od Kúpnej zmluvy a v prípade listu aj podpis Kupujúceho.

5.5. Zároveň s odstúpením od Kúpnej zmluvy (v prípade e-mailu bezodkladne po jeho odoslaní Predávajúcemu) je Kupujúci - spotrebiteľ povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom a všetkými dokumentami, ktoré mu spolu s tovarom boli doručené (kópia faktúry, doklad o zaplatení, návod - ak bol súčasťou). Tovar musí byť zaslaný kompletný, nepoškodený, bez známok opotrebenia, zabalený v originálnom obale a môže byť doručený buď osobne na adrese Predávajúceho, alebo zaslaný poštou formou poistenej listovej zásielky 2. triedy alebo poisteného balíka 2. triedy na adresu Predávajúceho.

5.6. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu - spotrebiteľovi zaplatenú Kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia Kupujúceho - spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti Kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka.

5.7. Kupujúci - spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim - spotrebiteľom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci - spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho - spotrebiteľa, ktoré je Predávajúci oprávnený započítať oproti Kúpnej cene.

5.8. Kupujúci - spotrebiteľ berie na vedomie, že nemá právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho - spotrebiteľa a Kupujúci - spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho - spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho - spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci - spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho - spotrebiteľa a Kupujúci - spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci - spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho - spotrebiteľa a Kupujúci - spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

5.9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na Webstránke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu v súvislosti s Objednávkou v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet určený Kupujúcim.


6. REKLAMÁCIE

6.1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

6.2. Reklamácie tovaru dodaného na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy je Kupujúci oprávnený uskutočniť spôsobom stanoveným v Reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý je súčasťou týchto Obchodných podmienok. Ako záručný list slúži doklad o kúpe.


7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré Kupujúci prostredníctvom Webstránky zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“). Kupujúci poskytuje Predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska a/alebo dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne číslo bankového účtu a podpis.

7.2. Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) plnenie predzmluvného a zmluvného vzťahu, t.j. odoslanie akceptácie Objednávky Predávajúcim Kupujúcemu, identifikácia Kupujúceho ako zmluvnej strany, predaj a dodanie tovaru Kupujúcemu, vrátenie platby napr. v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, vybavenie prípadnej reklamácie Kupujúceho a
b) plnenie povinností ustanovených zákonmi, najmä zákonom o účtovníctve a zákonom o dani z pridanej hodnoty.

7.3. Kupujúci má možnosť zaregistrovať sa na odber noviniek a obchodných ponúk Predávajúceho. V takomto prípade sú účelom spracúvania osobných údajov marketingové účely, pričom dochádza k dobrovoľnému poskytnutiu osobných údajov a ich následnému spracovaniu a použitiu na základe súhlasu Kupujúceho. Kupujúci svoj súhlas udeľuje na dobu 10 rokov plynúcich od 1. dňa roka nasledujúceho po roku, v ktorom súhlas poskytol. Kupujúci môže aj pred uplynutím tejto doby svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to emailom alebo listom zaslaným Predávajúcemu. Zrušenie odberu noviniek a obchodných ponúk zmenou nastavení účtu Kupujúceho sa nepovažuje za odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho.

7.4. Predávajúci nepoveril spracúvaním osobných údajov žiadneho sprostredkovateľa. Osobné údaje Kupujúceho nebudú zverejnené ani poskytnuté do 3. krajín. Osobné údaje Kupujúceho môžu byť poskytnuté tretím stranám za účelom plnenia zmluvného vzťahu (pošta, prepravná spoločnosť) a spracovania účtovníctva.

7.5. Práva Kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 a § 29 ZOOÚ. Kupujúci má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej Predávajúcemu vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku § 28 ods. 5 ZOOÚ je Kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu Kupujúceho.

7.6. Právo Kupujúceho podľa bodu 7.5 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

7.7. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu,
d) spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v Obchodných podmienkach,
e) Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

7.8. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.

7.9. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

7.10. Žiadosť Kupujúceho podľa bodu 7.5. písm. a) až c), e) až h) a podľa bodu 7.7. a 7.8. vybaví Predávajúci bezplatne.

7.11. Žiadosť Kupujúceho podľa bodu 7.5. písm. d) vybaví Predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

7.12. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť Kupujúceho podľa bodov 7.10. a 7.11. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.


8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom vo vzťahu k príslušnej Kúpnej zmluve bude platiť vždy tá verzia Obchodných podmienok, ktorá bola zverejnená na Webstráne ako platná a účinná verzia v čase odoslania Objednávky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto Obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na Webstránke.

8.2. V prípade, ak sa v dôsledku rozhodnutia kompetentných orgánov Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok stanú neplatné alebo nevykonateľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

8.3. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim - Spotrebiteľom , ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim - podnikateľom, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi zákonmi.

8.4. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe Zmluvné strany. V prípade e-mailov sa kvôli hodnovernosti odosielateľa požaduje ich odosielanie Predávajúcim z e-mailovej schránky uvedenej na Webstránke a Kupujúcim z jeho e-mailovej schránky uvedenej v Objednávke. V prípade, ak niektorá zo Zmluvných strán nebude môcť odoslať potrebnú informáciu e-mailom z e-mailovej schránky podľa predošlej vety, odošle túto informáciu poštou, pričom môže zároveň druhej Zmluvnej strane oznámiť adresu svojej novej e-mailovej schránky.

8.5. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

8.6. Tieto Obchodné podmienky boli na Webstránke zverejnené dňa 9.2.2018 a týmto dňom zároveň nadobúdajú platnosť a účinnosť.


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Odbor výkonu dozoru
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/ 582 721 72, 02/582 721 04
fax č.: 02/ 582 721 70
kontaktný formulár SOI

osobný odber alebo rýchle dodanie tovaru
viac ako 30 000 originálnych novín skladom
pripomeňte si zabudnuté spomienky, príbehy a chute
spokojnosť zákazníkov je pre nás na prvom mieste
The Last Corporation, Šustekova 2690/25, Bratislava-Petržalka 851 04, +421 910 931 970, info@historickedarceky.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info