Reklamační řád


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek a odesláním Objednávky Kupující zároveň prohlašuje, že se kromě Obchodních podmínek seznámil is tímto Reklamačním řádem a že s oběma v plném rozsahu souhlasí.


2. ODPOVĚDNOST ZA VADY PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ

Kupující je oprávněn prodávanou věc před převzetím prohlédnout. Prodávající neodpovídá za vady, které mohl Kupující při prohlídce zjistit, zejména neodpovídá za to, pokud Kupující později bude reklamovat chybějící příslušenství prodávané věci, nebo mechanické poškození věci zjistitelné při prohlídce. Prodávající za takové chyby neodpovídá ani tehdy, pokud Kupující nevyužil možnost provést prohlídku prodávané věci. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena. Záruka se nevztahuje na vady výrobku, které po jejich převzetí:

a) způsobil Kupující nebo jiná (třetí) osoba jeho mechanickým nebo jiným poškozením, nebo vznikly poškozením živelnými událostmi,

b) vznikly nesprávným způsobem používání, nedovoleným používáním pro jiné účely než na jaké jsou určeny svým charakterem nebo jejich používáním ve spojitosti s jinými zařízeními, které výrobce nebo Prodávající nepovoluje nebo nedoporučuje,

c) vznikly jako důsledek:

- svévolných úprav a oprav prováděných jinak než v rámci reklamačního řízení záruční opravou podle ustanovení Reklamačního řádu nebo v jiných než Prodávajícím v záručním listě určených nebo Kupujícímu jiným prokazatelným způsobem oznámených autorizovaných servisních střediscích,

- jiných zřejmých neodborných zásahů do nich nebo jakýmkoli jiným zacházením s nimi, které bylo v rozporu s návodem k nim, záručními podmínkami av nich uvedenými pokyny a výslovnou upozorněními pro Kupujícího nebo pokud chyby byly způsobeny Kupujícím jejich skladováním, používáním nebo uložením ve vlhkém, prašném , chemicky agresivním nebo jinak nevhodném prostředí, nebo jejich odkládáním nebo uschovávání na místech s takovým prostředím,

d) v ostatních případech uvedených v záručním listě nebo návodu jejich výrobce nebo Prodávajícího.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží Kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Délka trvání záruční doby se řídí ustanoveními právních předpisů, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud Prodávající v dokladu potvrzujícím převzetí věci pokrývat delší dobu trvání záruční doby.


3. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY ZBOŽÍ (REKLAMACE)

Reklamaci je Kupující oprávněn uskutečnit písemně (odesláním vyplněného reklamačního formuláře poštou na adresu Prodávajícího nebo e-mailem na info@historickedarky.cz), přičemž reklamované zboží včetně příslušenství musí být doručen Prodávajícímu. Osoba uplatňující reklamaci uvede při oznamování reklamace kontaktní adresu (e-mail, telefonní číslo), na kterou bude Prodávajícím vyrozuměna o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající nenese odpovědnost za to, pokud se na uvedenou kontaktní adresu nepodaří odeslány vyrozumění doručit. Je třeba, aby zboží splňovalo všechny ostatní podmínky pro záruční reklamaci uvedené v záručním listu (pokud byl dodán - např. Fyzicky nepoškozený, nepoškozený živelnou událostí, neporušené plomby, nezměněné případně neodstraněné výrobní čísla atd.)Prodávající neručí za zachování údajů uložených na reklamovaných datových médiích (pevné disky, USB flash disky a pod.) A nenese odpovědnost za škody způsobené jejich ztrátou nebo zneužitím.Při reklamaci je třeba doložit záruční list (pokud byl vydán), doklad o zaplacení Kupní ceny a přesně popsat chybu a způsob, jakým se chyba projevuje.


4. ZPŮSOB VYBAVENÍ REKLAMACE

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

- předáním opraveného zboží,

- výměnou zboží,- vrácením Kupní ceny,

- vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

- odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

Potvrzení o přijetí reklamace, oznámení způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o vyřízení reklamace nebo zamítnutí reklamace mohou být Kupujícímu odeslány prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní služby, nebo na jeho emailovou adresu. V případě neoprávněné reklamace bude Kupujícímu zboží vráceno až po uhrazení nákladů vzniklých neoprávněnou reklamací.


5. ZPŮSOB PŘEVZETÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ

Pokud Kupujícímu podle ustanovení Reklamačního řádu a ustanovení příslušných platných právních předpisů vznikne povinnost převzít reklamovanou věc (např. V případě výměny) od Prodávajícího nebo jej Prodávající v souladu s ustanoveními Reklamačního řádu nebo platných právních předpisů na převzetí reklamované věci vyzve, je Kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto věc od Prodávajícího na příslušném prodejním místě nebo na jiném místě, než toto vyplývá z ustanovení Reklamačního řádu nebo příslušných platných právních předpisů nebo z výzvy Prodávajícího, převzít. V případě, že Kupující nepřevezme reklamovanou věc ve lhůtě do 15 dnů, je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat za uložení této věci paušální náhradu za vynaložené náklady ve výši 1,66 € za každý i započatý den uložení av případě, že Kupující nepřevezme věc ve lhůtě 15 dní od uplynutí lhůty, je Prodávající oprávněn v souladu s podmínkami uvedenými v ustanovení § 525 Obchodního zákoníku na účet Kupujícího věc vhodným způsobem prodat a proti stržené Kupní ceně započítat celkovou částku paušální náhrady za vynaložené náklady ve smyslu tohoto bodu, jakož i ostatní své pohledávky vůči Kupujícímu.Pokud Kupující nepřevezme reklamovanou věc ani do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost převzít reklamovanou věc vznikla nebo ode dne doručení výzvy Prodávajícího na převzetí této věci, považuje se nepřevzatá věc za věc, která je předmětem smlouvy o uložení věci ve smyslu ustanovení § 516 a násl. Obchodního zákoníku a vztahy Prodávajícího a Kupujícího týkající se dané věci se řídí uvedenými ustanoveními občanského zákoníku a s nimi souvisejícími ostatními ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů.


6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve věcech, které nejsou v tomto Reklamačním řádu výslovně upravené jinak se použijí příslušné na věc se vztahující ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele, občanského zákoníku, zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a další související obecně závazné právní předpisy.

Tento Reklamační řád byl na webstránce zveřejněn dne 9.2.2018 a tímto dnem zároveň nabývá účinnosti.

osobní odběr nebo rychlé dodání zboží
více než 40 000 originálních novin skladem
připomeňte si zapomenuté vzpomínky, příběhy a chutě
spokojenost zákazníků je pro nás na prvním místě
The Last Corporation, Šustekova 2690/25, Bratislava-Petržalka 851 04, +421 910 931 970, info@historickedarceky.sk
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info